แนะนำวารสาร

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research, TJOR) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณาจารย์ และนักวิจัยในเครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand, OR-NET) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานที่มีคุณภาพ วารสารไทยการวิจัยดำเนินงานเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ได้รับการจัดกลุ่มวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ที่มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือประมาณเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี

 

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research, TJOR)
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research, TJOR)

 

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน เป็นวารสารที่เน้นตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพดีและเป็นบทความที่ต้องมีการพัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย (Original Paper) เพื่อสร้างหรือเพิ่มเติมองค์ความรู้หรือวิธีการด้านการวิจัยดำเนินงาน หรือการนำองค์ความรู้หรือวิธีการด้านการวิจัยดำเนินงานไปใช้เพื่อการตัดสินใจในทางปฏิบัติ บทความทุกฉบับจะต้องผ่านขั้นตอนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัยดำเนินงาน

 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารไทยการวิจัยดำเนินงานมี 3 ลักษณะ

 • บทวิเคราะห์หรือบทวิจารณ์ (Review Paper) เพื่ออธิบายการพัฒนาในหัวข้อการวิจัยดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
 • บทความที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิธีการด้านการวิจัยดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาครัฐและเอกชน
 • บทความที่เน้นทฤษฎีหรือวิธีการด้านวิจัยดำเนินงานที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของผู้วิจัยหรือเพิ่มเติมองค์ความรู้เดิม

 

วัตถุประสงค์ของเครือข่ายร่วมด้านการวิจัยดำเนินงาน

 • เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานในประเทศไทย
 • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการวิจัยดำเนินงานทั้งในเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้
 • เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา
 • เพื่อพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาเอกทางด้านการวิจัยดำเนินงาน

 

ทฤษฎี (Theory) และระเบียบวิธี (Methodology) ของบทความที่สามารถส่งตีพิมพ์ในวารสารไทยการวิจัยดำเนินงานแบ่งเป็น 8 กลุ่มคือ

 • Continuous Optimization
 • Discrete Optimization
 • Stochastic Process and Statistics
 • Simulation
 • Heuristics and Meta-heuristics
 • Production, Manufacturing and Logistics
 • Decision Support
 • Computational Intelligence and Information Management

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer