คำแนะนำการส่งต้นฉบับบทความ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน(Thai Journal of Operations Research) เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการทางเว็บไซด์ โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือประมาณเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารไทยการวิจัยดำเนินงานมี 3 ลักษณะ

 • บทวิเคราะห์หรือบทวิจารณ์ (Review Paper) เพื่ออธิบายการพัฒนาในหัวข้อการวิจัยดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
 • บทความที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิธีการด้านการวิจัยดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาครัฐและเอกชน
 • บทความที่เน้นทฤษฎีหรือวิธีการด้านวิจัยดำเนินงานที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของผู้วิจัยหรือเพิ่มเติมองค์ความรู้เดิม

 

ขอบเขตเนื้อเนื้อหาบทความ
ทฤษฎี (Theory) และระเบียบวิธี (Methodology) ของบทความที่สามารถส่งตีพิมพ์ในวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน แบ่งเป็น 8 กลุ่มคือ

 • Continuous Optimization
 • Discrete Optimization
 • Stochastic Process and Statistics
 • Simulation
 • Heuristics and Meta-heuristics
 • Production, Manufacturing and Logistics
 • Decision Support
 • Computational Intelligence and Information Management

 

หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับของวารสารวิจัยออนไลน์ (e-Journal)

 1. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน
 2. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
 3. เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนเองไม่ได้ลอกเลียน หรือ ตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม
 4. ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบที่กำหนดเท่านั้น
 5. ผู้เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว
 6. หลังจากผู้เขียนได้แก้ไขเรื่องแล้ว กองบรรณาธิการได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

 

รูปแบบและการจัดพิมพ์

 • บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ละภาษาควรมีเพียงย่อหน้าเดียว และความยาว ไม่เกิน 25 บรรทัด หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาดมาตรฐาน A4
 • บทความทั้งหมดควรมีความยาวไม่เกิน 12 หน้า (รวมบทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และบรรณานุกรม)
 • พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ขนาด 12 แบบธรรมดา และแปลงไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ pdf
 • รายละเอียดรูปแบบการจัดพิมพ์และการตั้งค่าต่างๆนั้น สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.orjournal.org/ เข้าเมนู ดาวน์โหลด -> ไฟล์ Template paper TJOR

 

ขั้นตอนการส่งต้นฉบับบทความ

 1. กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ โดยกดเลือกที่ เมนู ลงทะเบียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว ส่งข้อมูล ให้จำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้ สำหรับเข้าระบบครั้งต่อไป
 2. กรณีเป็นสมาชิกแล้ว ให้ทำการ Log in เข้าสู่ระบบ เริ่มต้นการส่งบทความโดย เลือกเมนูส่งบทความ กรอกข้อความ ให้ครบ กดแนบไฟล์บทความที่ต้องการส่ง และกดส่งบทความ โดยให้ส่งบทความต้นฉบับเป็นไฟล์นามสกุล .doc และ .pdf
 3. กองบรรณาธิการวารสารรับต้นฉบับบทความ ผ่านทางระบบการส่งต้นฉบับ ในเว็บไซต์
 4. กองบรรณาธิการวารสารพิจารณาบทความขั้นต้น แล้วแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้นิพนธ์
 5. หากบทความนั้น ผ่านการพิจารณาขั้นต้น กองบรรณาธิการจะส่งบทความนั้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณาบทความ และกองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้นิพนธ์ ภายใน 30 วัน หากมีการแก้ไข ให้ผู้นิพนธ์แก้ไขงานตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน และนำผลงานที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ส่งให้แก่กองบรรณาธิการวารสาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังได้รับแจ้งผลการพิจารณา
 6. สำหรับบทความที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่มีการแก้ไข กองบรรณาธิการจะดำเนินการเผยแพร่ในวารสารตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจะทำหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร

**หมายเหตุ ต้นฉบับบทความที่ไม่สมบูรณ์ หรือรูปแบบไม่ถูกต้อง จะถูกส่งคืนผู้เขียนบทความเพื่อแก้ไข ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
นายวงศธร ทุมทอง ผู้ประสานงานวารสารฯ
โทรศัพท์: 0-2727-3036 E-mail: orjournal.th@gmail.com
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer