Operations Research Coorperative Research Network

Operations Research Coorperative Research Network in Thailand (OR CRN)

เครือข่ายวิจัยร่วมด้านการวิจัยดำเนินงาน (OR CRN) เครือข่ายวิจัยร่วมด้านการวิจัยดำเนินงาน นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาผลักดันให้สถาบันการศึกษาต่างๆภายในกำกับจัดตั้งเครือข่ายวิจัยร่วม (Co-operative Research Network - CRN) เพื่อเป็นแกนประสานกับภาครัฐในการพัฒนางานวิจัยและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน (Operation Research -OR) มีลักษณะศาสตร์วิชาที่เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่มีผู้สนใจและนักวิจัยแฝงอยู่ในวิทยาการด้านต่างๆ เช่น วิศวกรรมอุตสาหการ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการวิศวกรรม และ วิทยาการจัดการ เป็นต้น วัตถุประสงค์ของเครือข่ายร่วมด้านการวิจัยดำเนินงาน ?เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานในประเทศไทย ?เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการวิจัยดำเนินงานทั้งในเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ ?เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา ?เพื่อพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาเอกทางด้านการวิจัยดำเนินงาน กิจกรรมที่ผ่านมา Link : http://as.nida.ac.th/ornet-ORG/index.php/activities 

  • การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 10 (tenth annual OR meeting) 11-14 กันยายน 2556) 
  • การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 9 (nineth annual OR meeting) (6-7 กันยายน 2555) 
  • การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 8 (eighth annual OR meeting) 
  • การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 7 (seventh annual OR meeting) 
  • การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2552 ครั้งที่ 6 (sixth annual OR meeting)
  • การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 5 (Fifth annual OR meeting) 
  • การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2550 ครั้งที่ 4 (Forth annual OR meeting) 
  • การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2549 ครั้งที่ 3 (Third annual OR meeting) 
  • การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2 (Second annual OR meeting) 
  • การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2547 ครั้งที่ 1 (First annual OR meeting)

 

Tags: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer